สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล.

CSR จุดกำเนิดและหลักปฏิบัติ / [บทความ] สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล, ภรณี คชเสนี. - 2556.

Bib. 243796 สำหรับค้น Fulltext


ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ.
การบริหารธุรกิจ.
ธุรกิจ.