เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์.

วิกฤตการณ์จะทำให้มนุษย์กล้าแกร่งและยอมรับเพื่อความอยู่รอด. ตอนที่ 2 / [บทความ] เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์. - 2556.


การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
การบริหารงานบุคคล.
ทรัพยากรมนุษย์.
การบริหารธุรกิจ.
การจัดการธุรกิจ.