วรสิทธิ อิสสระ.

I am Issara วันวาฬของปลาวาฬ / วันวาฬของปลาวาฬ วรสิทธิ อิสสระ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2556. - 151 หน้า : ภาพประกอบ.

9786165154611


วรสิทธิ อิสสระ.


การบริหารธุรกิจ.
การจัดการธุรกิจ.
ความสำเร็จทางธุรกิจ.
นักธุรกิจ--ไทย--ชีวประวัติ.

923.8593 / ว292อ