อิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์, 2527-

เถ้าแก่น้อย "ต๊อบ" story / สรกล อดุลยานนท์, เชตวัน เตือประโคน, เรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2555. - 258 หน้า : ภาพประกอบ.

170.00.

9789740208679


อิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์, 2527-


การจัดการธุรกิจ.
การบริหารธุรกิจ.
ความสำเร็จทางธุรกิจ.
วัยรุ่น--แง่เศรษฐกิจ.
ผู้ประกอบการ.

923.8593 / อ714อ 2555