สัมภาษณ์พิเศษ ตัน ภาสกรนที. [บทความ] - 2555.


ตัน ภาสกรนที, 2502-


การบริหารธุรกิจ.
การจัดการธุรกิจ.
นักธุรกิจ--ไทย.