วิถีไทย วิถีอาเซียน วิถีแห่งความร่วมมือ = Thai-ASEAN : Path of collaboration : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555, 23-26 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555 : วิถีไทย วิถีอาเซียน วิถีแห่งความร่วมมือ = Thai-ASEAN : Path of collaboration Thai-ASEAN : Path of collaboration จัดโดย มหาวิทยาลัยทักษิณ, เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. - สงขลา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2555. - (น), 309 หน้า : ภาพประกอบ + ซีดี-รอม 1 แผ่น.


เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

9744511869


มหาวิทยาลัยทักษิณ--สาระสังเขป.

016.0014 / ก486ว