คู่มือการระงับข้อพิพาทสำหรับประชาชน / สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ; บรรณาธิการ, พรพิมล จิรศิริเลิศ. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552. - 64 หน้า.

9749861493


การระงับข้อพิพาท.
การไกล่เกลี่ย.

347.59309 / ส652ค 2552