สุทิติ ขัตติยะ.

แบบแผนการวิจัยเเละสถิติ / สุทิติ ขัตติยะ, วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์. - พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงแก้ไข. - กรุงเทพฯ : ประยูรวงศ์พริ้นติ้ง, 2554. - 380 หน้า : ภาพประกอบ.

หนังสืออ้างอิงท้ายบท.

9789743509025


วิจัย.
สถิติ.

001.4 / ส745บ 2554