จุรีลักษณ์ ปากหวาน.

การใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีในหมั่นโถ = Using of banana flour substituted for wheat flour in steamed bun (Mantou) / [บทความ] Using of banana flour substituted for wheat flour in steamed bun (Mantou) จุรีลักษณ์ ปากหวาน, วนิดา ชาลีมุ้ย และสุพัตรา โพธิเศษ. - 2553.

มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


แป้งทำขนม.
แป้งสาลี.
กล้วย.