นายคุณภาพ.

CSR เพื่อใคร / [บทความ] นายคุณภาพ. - 2553.


การบริหารธุรกิจ.
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ.
อุตสาหกรรม--แง่สังคม.