สรชัย พิศาลบุตร.

คู่มือการทำวิจัยตลาดเชิงปฏิบัติ / สรชัย พิศาลบุตร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2550. - 186 หน้า.

9789741102761


วิจัยการตลาด.

658.80072 / ส293ค