กฎหมายเกี๋ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท Version 1.1 / ศูนย์วิทยาการระงับข้อพิพาททางเลือก สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2552. - 344 หน้า.

9786167273037 : บริจาค


การระงับข้อพิพาท.
การไกล่เกลี่ย--คดีอาญา.

347.59309 / ส652ก 2552