ความรู้กฎหมายแพ่ง สำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท / ศูนย์ความรู้ระวะงับข้อพิพาททางเลือก สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม. - กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2551. - 241 หน้า.

9789749861929 : บริจาค


การระงับข้อพิพาท.
การไกล่เกลี่ย.

347.59309 / ส652ค