วันชัย วัฒนศัพท์.

ความขัดแย้ง : หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา / โดย วันชัย วัฒนศัพท์. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - นนทบุรี : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, 2550. - xvii, 411 หน้า. - หนังสือชุดความรู้ด้านการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ; เล่มที่ 1 .

250.00


การบริหารความขัดแย้ง.
ความขัดแย้ง (จิตวิทยา)
การไกล่เกลี่ย.
การระงับข้อพิพาท.
ความขัดแย้งทางสังคม.

303.69 / ว456ค 2550