สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

เกร็ดกฎหมายพยานหลักฐานพระธรรมนูญฯ วิ.แขวงฯ : A Miscellany of evidence law / - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2552. - 349 หน้า.

9745929593 : 300.00


พยานหลักฐาน.
วิธีพิจารณาความอาญา.

347.593066 / ส259ก 2552