ธนพล (ลำดวน) จาดใจดี.

เคล็ดลับสอบ TOEFL iBT / ธนพล (ลำดวน) จาดใจดี และ Sam Sackett. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ธนพลวิทยาการ, 2551. - 380 หน้า : ภาพประกอบ + ซีดี-รอม 1 แผ่น.

9789748348292 : 400.00/ชุด


ภาษาอังกฤษ--ข้อสอบและเฉลย.
ภาษาอังกฤษ--ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
ภาษาอังกฤษ--คำศัพท์.
ภาษาอังกฤษ--บทสนทนาและวลี.
ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา.

428.24076 / ธ17ค