บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ.

รู้เท่าทันแบรนด์ Brand literacy / บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2548. - 285 หน้า : ภาพประกอบ.

9743236112 : 165.00


การจัดการธุรกิจ.
ชื่อตราผลิตภัณฑ์--การตลาด.

658.827 / บ624ร