Yang, Shuzeng.

Shi ji yi shu yan jiu / Yang Shuzeng. - 1st ed. - Beijing : Xueyuan, 2004. - 3, 3, 557 p.

7800603679


Sima, Qian, ca. 145 - ca. 86 B.C. Shi ji.


China--History--To 221 B.C.
China--History--Qing dynasty, 221-207 B.C.
China--History--Han dynasty, 202 B.C.-220 A.D.

931.04 / Y22s