มณเฑียร พิสิฐเวชการ.

คลังความรู้ คลังศัพท์ / มณเฑียร พิสิฐเวชการ. - กรุงเทพฯ : แอล.ที.เพรส, 2551. - 335 หน้า.

9789740404125


ภาษาอังกฤษ--คำศัพท์.
ภาษาอังกฤษธุรกิจ--คำศัพท์.
ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา

423.95911 / ม139ค