รุ่งโรจน์ กีรติพลกุล,

การกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของ บริษัท แป้งมันไทย จำกัด / รุ่งโรจน์ กีรติพลกุล. - 2549. - จ, 82 หน้า.

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม. (การจัดการ)) - - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2549.


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการจัดการ --งานวิจัย.
บริษัทแป้งมันไทย--การบริหาร.


การวางแผนเชิงกลยุทธ์.
การแข่งขันทางการค้า.
การบริหารธุรกิจ.

658.4012 / ร714ก