วิรัตน์ อิทธิอนุวัตร์,

การบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการผลิตรายการวิทยุ : กรณีศึกษาบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) / วิรัตน์ อิทธิอนุวัตร์. - ซ, 53 หน้า.

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม. (การจัดการธุรกิจบันเทิง)) - - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2549.


การวางแผนเชิงกลยุทธ์.
การบริหารธุรกิจ.
รายการวิทยุ.

การผลิตรายการวิทยุ บริษัทจีเอ็มเอ็ม มีเดีย

658.4012 / ว687ก