วราวุฒิ อยู่เกตุ.

การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ไทย จำกัด / วราวุฒิ อยู่เกตุ. - ซ, 101 หน้า :

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม. (การบัญชี)) - - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2549.


การวางแผนเชิงกลยุทธ์.
การบริหารธุรกิจ.

658.4012 ว325ก