จิดาภา สว่างพลอย.

การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้ของธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่า กรณีศึกษา รินสุขเพลส จังหวัดเชียงใหม่ / จิดาภา สว่างพลอย. - 2549. - ฌ, 81 หน้า.

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม. (การประกอบการ)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2549.


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการประกอบการ --งานวิจัย.


การวางแผนเชิงกลยุทธ์.
การบริหารธุรกิจ.
ห้องชุด--การบริหาร.

658.4012 / จ391ก