นฤมล จิตภักดี.

การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน กรณีศึกษา การขยายธุรกิจของร้านปั้นแป้ง / นฤมล จิตภักดี. - 2549. - ซ, 82 หน้า.

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม. (การประกอบการ)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2549.


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการประกอบการ --งานวิจัย.


การวางแผนเชิงกลยุทธ์.
การบริหารธุรกิจ.
การแข่งขันทางการค้า.

658.4012 / น278ก