ดนัย เทียนพุฒ.

4 กลยุทธขั้นสูง Balanced Scorecard / ดนัย เทียนพุฒ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - คณะบุคคลโครงการ Human Capital, กรุงเทพฯ : 2548. - 330 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ .

9749847016


การวางแผนเชิงกลยุทธ์.
การบริหารธุรกิจ.
การจัดการธุรกิจ.
ประสิทธิผลองค์การ--การประเมิน.
ความสำเร็จทางธุรกิจ--การวัด.
ธุรกิจ--การวิเคราะห์.

658.4012 / ด12ส