ลดาวัลย์ พรสมบัติฤดี.

คัมภีร์หมอดูโบราณ / ลดาวัลย์ พรสมบัติฤดี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2546. - 128 หน้า : ภาพประกอบ.

974910546X


จักรราศี.
พยากรณ์.
โหราศาสตร์.

133.3 / ล129ค