ธง วิทัยวัฒน์.

ข้อสอบผู้พิพากษาวิชาภาษาอังกฤษ / ข้อสอบผู้พิพากษาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2498-ปัจจุบัน. ธง วิทัยวัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - นิติธรรม, กรุงเทพฯ : 2546. - 396 หน้า.

9742031223


ภาษาอังกฤษ--ข้อสอบและเฉลย.
ผู้พิพากษา--ข้อสอบและเฉลย.
ผู้พิพากษา--การสอบ.

428.24024344 / ธ12ข