จีรพันธ์ สมประสงค์.

หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ศิลปะ จีรพันธ์ สมประสงค์. - แม็ค, กรุงเทพฯ : 2547. - 204 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือเรียนมาตรฐานแม็ค .

9742613176


ศิลปะ.

700 / จ557ห