สุกัญญา สุดบรรทัด.

หมอบรัดเลย์กับการหนังสือพิมพ์แห่งกรุงสยาม / สุกัญญา สุดบรรทัด. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2547. - (15), 118 หน้า : ภาพประกอบ. - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ .

9743232435


บรัดเลย์, แดน บีช, 1804-1873.


มิชชันนารี--ไทย.
การพิมพ์--ประวัติ.--ไทย
หนังสือพิมพ์--ประวัติ.--ไทย

079.593 / ส713ห