วิจักษณ์ วรบัณฑิตย์.

ไทยแลนด์ ซีอีโอ = Thailand CEO / Thailand CEO วิจักษณ์ วรบัณฑิตย์. - พิมพ์ครั้งแรก. - วรรณสาส์น, กรุงเทพฯ : 2547. - 335 หน้า : ภาพประกอบ.

974953140X


ความสำเร็จทางธุรกิจ.
นักธุรกิจไทย--ชีวประวัติ.

923.8593 / ว548ท