คงฤทธิ์ ธานีรณานนท์, 2516-

ผลกระทบของโครงสร้างเงินทุนที่มีต่อความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง / คงฤทธิ์ ธานีรณานนท์. - 2545 - 88 หน้า : ตาราง.

รายงานวิจัย (บธ.ม.(การบัญชี)) - - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2545.


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี --วิจัย.


เงินทุน.
การบริหารความเสี่ยง.
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง--การศึกษาเฉพาะกรณี.

โครงสร้างเงินทุน

658.15 / ค11ผ