วารสารสุทธิปริทัศน์. Suthiparithat Journal สุทธิปริทัศน์ - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2532. - รายสามเดือน

0857-2690