วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. วิจัยและพัฒนา มจธ KMUTT research and development journal - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2541- - ราย 4 เดือน

ก่อน ปีที่ 21 ฉ.1 (ม.ค.-มิ.ย.2541) ใช้ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและพัฒนา สจธ. (KMITT research and development journal) จัดพิมพ์โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

0125-278X


วิจัย--วารสาร.