เปิดโฉม โทเฟิล - [ซีดี-รอม] โพรเฟสกรุฟ - กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2544 - ซีดี-รอม 1 แผ่น ; 4.5 นิว + ตำรา


ภาษาอังกฤษ--ข้อสอบและเฉลย.
ภาษาอังกฤษ--คำศัพท์.
ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา.
ภาษาอังกฤษ--การอ่าน.
ภาษาอังกฤษ--ไวยากรณ์.

428.24076 / พ967ป ฉ2 428.24076 / พ967ป ฉ3 428.24076 / พ967ป ฉ1