เจาะข้อสอบ โทเฟิล ซีบีที - [ซีดี-รอม] โพรเฟสเซอะกรุฟ - กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2544 - ซีดี-รอม 1 แผ่น ; 4.5 นิ้ว + ตำรา


ภาษาอังกฤษ--ไวยากรณ์.
ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา.
ภาษาอังกฤษ--ข้อสอบและเฉลย.

428.24076 / พ976จ ผ2ฉ2 428.24076 / พ976จ ผ2ฉ1 428.24076 / พ976จ ผ1ฉ3 428.24076 / พ976จ ผ2ฉ3 428.24076 / พ976จ ผ1ฉ2 428.24076 / พ976จ ผ1ฉ1