ณรงค์ เล็งปะชา.

วิถีไทย / ณรงค์ เล็งปะชา. - กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2544. - 172 หน้า : ภาพประกอบ.

120.00.

9742778630


สังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม.
วัฒนธรรมไทย.


ไทย--ภาวะสังคม.
ไทย--การเมืองและการปกครอง.
ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ.

303.49593 / ณ14ว