แม่ไม้นักธุรกิจไทย / คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ดอกเบี้ย, 2542 - 166 หน้า : ภาพประกอบ

ที่ระลึกครบรอบ 65 ปี หอการค้า.


นักบริหาร
การบริหาร
นักธุรกิจไทย--ชีวประวัติ.

923.8593 / ม387ม