เบลโล, วอลเดน.

โศกนาฏกรรมสยาม : การพัฒนาและการแตกสลายของสังคมไทยสมัยใหม่ / development and disintegration in modern Thailand วอลเดน เบลโล, เชียร์ คันนิงแฮม, ลี เค็ง ปอห์, เขียน ; สุรนุช ธงศิลา, แปล. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2542. - (28), 428 หน้า.

270.00.

9747232057


สังคมวิทยาการเมือง
มลพิษ
มนุษย์--อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม.
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม.


ไทย--ภาวะสังคม.
ไทย--การเมืองและการปกครอง.
ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ.

303.49593 / บ814ศ