สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

ธุรกิจและการบริหารปี 2000 - [สายัณห์ จันทรวิภาสวงค์ พิมพ์ครั้งที่ 3 2540] - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : มติชน, 2540 - 158 หน้า

9743210172


เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี
ธุรกิจ.
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม.
การบริหาร

303.49593 / ส628ธ 2540