สพโชค ลชิตากุล

หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมาย - [สพโชค ลชิตากุล พิมพ์ครั้งที่ 6 2529] - พิมพ์ครั้งที่ 6 - กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2529 - 599 หน้า : ตาราง

ชื่อเรื่อง : Principle of accounting for lawyers LA 462 บรรณานุกรมท้ายเล่ม

9745917877


นักกฎหมาย - การบัญชี
การบัญชี

657.024344 / ส226ห 2529