วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล

คู่มือรีเอ็นจิเนียริ่งธุรกิจไทย - กรุงเทพฯ : มติชน, 2539 - 248 หน้า : ภาพประกอบ

9747120127


การรื้อปรับระบบ
การบริหารธุรกิจ
การบริหารงานบุคคล.
การจัดการองค์การ
การจัดการธุรกิจ

658.406 / ว831ค