เกศอนุช ใจอารีย์

อิงลิซ เอคซะลันซ์ : อิดเดียม แอนด์ สแลง 1 - ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2535 - 59 หน้า + เทปบันทึกเสียง (60 นาที)

มีเทปบันทึกเสียงประกอบ ชื่อเรื่อง : English excellence : idioms and slang 1


ภาษาอังกฤษ--สำนวนโวหาร.
ภาษาอังกฤษ--ภาษาตลาด.
ภาษาอังกฤษ--ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
ภาษาอังกฤษ--คำศัพท์.

427 / ด43อ