รุจน์ มัณฑิรา

แสงชัย สุนทรวัฒน์ วีรบุรุษคนกล้า - กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2539 - 153 หน้า : ภาพประกอบ

9747270277


แสงชัย สุนทรวัฒน์, 2486-2539
นักธุรกิจไทย--ชีวประวัติ.
นักบริหาร

923.8593 / ส941ร