สุนันท์ วงศ์วโรทัย

วิสัยทัศน์สู่ความสำเร็จ คัมภีร์ยุทธ์ผู้บริหาร - กรุงเทพฯ : มติชน, 2539 - 144 หน้า

9747120186


การจัดการธุรกิจ
นักบริหาร

658.4 / ส762ว