ประสิทธิ์ ตินารักษ์

พิชัยยุทธ์ธุรกิจไอที - กรุงเทพฯ : มติชน, 2538 - 172 หน้า : ภาพประกอบ

9747115964


เทคโนโลยีสารสนเทศ.
นักบริหาร
การบริหาร
การจัดการธุรกิจ

658.4038 / ป436พ