McGraw-Hill dictionary of chemical terms - New York : McGraw-Hill, 1985 - 470 p

รวบรวมคำศัพท์และสูตรที่เกี่ยวข้องทางด้านเคมี จัดเรียงคำศัพท์ตามลำดับอักษร A-Z ให้ความหมายของคำศัพท์อย่างละเอียด บางคำให้รายการโยงไปยังคำที่เกี่ยวข้อง

0070454175


Chemistry--Dictionaries.

540.321 / M147 c2