วิชัย โถสุวรรณจินดา

พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 - กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2535 - 158 หน้า

9748000087


หลักทรัพย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ตลาดหลักทรัพย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

346.0926 / ว561พ